http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

05.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Aktuality v sociální oblasti a zákoně o sociálních službách pro rok 2023
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Seznámení s aktualitami v sociální oblasti pro rok 2023 se zaměřením:
- na odborné sociální poradenství (dluhové poradenství) podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o   sociálních  službách, ve znění pozdějších předpisů
- na prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb.- Seznámení s platným zněním zákona o sociálních službách a využití v praxi.

Seznámení s platnými doporučenými postupy:
- Jak  postupuje poskytovatel terénní a pobytové sociální služby při podpisu smlouvy s klientem - stanovení příjmu klienta - základní činnosti a příspěvek na péči, úhradová vyhláška, fakultativní úkony.
- Jaké náležitosti musí uvést obecní úřad obce s rozšířenou působností při podpisu smlouv s poskytovatelem u klienta, který se nemůže sám podepsat (co zjišťuje, jeho zákonná odpovědnost)
- Jak řešit "vážně míněný nesouhlas" - zákonné povinnosti poskytovatele sociální služby - postup.
- Co je GDPR - jaká data má uchovávat poskytovatel sociální služby a jakým způsobem, jaká data uchovává sociální pracovník poskytovatele služby a jaká data sociální pracovník obecního úřadu

Podrobný výklad zaměřen zejména na využití níže uvedených §§ v praxi a platná stanoviska:
- § 4 okruh oprávněných osob (kdo má nárok na poskytování sociální služby, kdo má nárok na poskytování příspěvku na péči, ..)
- § 7 - § 29 seznámení s problematikou příspěvku na péči - žadatel, pečující osoba,správní řízení - podání žádosti, zdravotní posouzení, sociální šetření,rozhodnutí, povinnosti žadatele, příjemce, pečující osoby, poskytovatele SS, přechod nároku po úmrtí žadatele/příjemce, oznamovací povinnost, kontrola využívání,
- § 35 poskytování základních činností (kdo může poskytovat základní činnosti, komu jsou poskytovány, dohoda o poskytování sociální služby, základní činnosti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb,….)
- § 37 poskytování sociálního poradenství (základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, kdo může sociální poradenství poskytovat, sociální poradenství podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., …..)
- §§ 71 - 75 poskytování sociální služby bez úhrady, za úhradu, stanovení úhrady----
- §§ 90, 91 – 91c uzavírání smluv (náležitosti smluv, postup při uzavření smlouvy obecním úřadem obce s rozšířenou působností za osobu, která se nemůže podepsat, vážně míněný nesouhlas, ….)
- §§ 92 – 93a přenesená působnost sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech, působnost při zajišťování sociálních služeb (využití vyhlášky č 332/2013 Sb., v praxi)
- §§ 100, 100a mlčenlivost v souladu s GDPR
- §§ 109 - 111 činnosti sociálního pracovníka, odborná způsobilost, další vzdělávání (předpoklady pro výkon povolání sociální pracovník, pracovník v sociálních službách…)
- § 116 kvalifikační předpoklady k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách, absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

 

Zobrazit
07.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Hospodaření a majetkoprávní jednání v prostředí obce - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: JUDr. Václav Chmelík

 

Kurz se bude konat on-line!

 

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

 

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

JUDr. Václav Chmelík působí jako obsahový garant Poradny pro obce. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony. Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem komentáře k zákonu o obcích (Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019).

 

 

Cílem kurzu je osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí. Daná problematika představuje jednu z nejtypičtějších činností, kterou obce ve své samostatné působnosti vykonávají. Právní úprava hospodaření a nakládání s obecním majetkem obsažená zejména v zákoně o obcích je v mnoha ohledech velmi stručná a roztříštěná. Právě stručnost a obecnost právní úpravy vede k rozličným komentářovým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím. Významnou roli při hospodaření a nakládání s komunálním majetkem zastává proto judikatura, která na konkrétních případech pomáhá obecné hranice stanovených povinností vymezovat, nicméně i v tomto případě je nutné konstatovat, že interpretace předmětných právních norem není vždy jednotná a vývoj judikatury i doktrinálních názorů není dosud zcela ukončen. Cílem vzdělávacího programu je proto poukázat i na rozličné praktické problémy, které z uvedené stavu pramení a se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

 

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. pozornost bude věnována dílčím povinnostem, které ve svém souhrnu naplňují péči řádného hospodáře, dále kompletnímu procedurálnímu postupu, který je pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce nezbytný, podrobně byla analyzována jak problematika záměru, tak následného vytvoření vůle - tzn. aspektům rozhodnutí příslušného orgánu obce - a projevu vůle navenek - tzn. samotné realizaci právního jednání – typicky uzavření smlouvy). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na ekonomických úsecích.

 

Program kurzu:

1) Základní principy
- Právní postavení obcí – ústavní a zákonný základ.
- Obec jako subjekt vlastnického práva.
- Samostatná a přenesená působnost.

2) Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění
- Dopad občanského zákoníku na obec, změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva.
- Majetek obce a jeho možné třídění.

3) Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem
- Povinnost péče řádného hospodáře, a to jak v kontextu zákona o obcích, tak v kontextu občanského zákoníku.

4) Cena obvyklá
- Problematiky ceny obvyklé, jejího určování, zdůvodňování odchylek.

5) Povinnost zveřejnit záměr
- Záměr coby jedna z nejdůležitějších povinností při nakládání s majetkem.
- Náležitosti záměru, doba a místo zveřejnění, nedostatky, následky.

6) Rozhodnutí orgánu obce...

Zobrazit
12.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Program kurzu:

Přehled aktuálně účinných právních předpisů, upravují poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
- Systém finančních příspěvků ze zdravotního pojištění na zajištění zdravotnických pomůcek a systém finančních příspěvků na zvláštní pomůcky v působnosti Úřadu práce.
- Proces správního řízení o dávkách – práva a povinnosti účastníka, účel přerušení řízení, posuzování zdravotního stavu k jednotlivým druhům dávek, vyjádření se k podkladům před vydánmí Rozhodnutí.
- Právní účinky rozhodnutí I. a II. stupně v řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
- Příspěvek na mobilitu – podmínky a kritéria pro uplatnění nároku a jeho výplaty.
- Příspěvek na mobilitu a příspěvek na energie spojené s používáním dýchacích přístrojů

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (úprava bytu, motorové vozidlo, rozšíření dveří, svislé a šikmé plošiny atd.)
- Udělení souhlasu vlastníka domu s instalací zvláštní pomůcky, právo občana na svobodný pohyb, využívání zvláštní pomůcky více osobami

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s diagnostikovanou demencí.
- Vymezení a přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (vodicí pes, kamerové lupy, elektronické pomůcky pro komunikaci a orientaci atd.)
- Vymezení zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (speciální program na odezírání komunikace, tablet, zesilovač bytového zvonku atd.)

Zákonem vymezená výše finančních příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek
- Podmínky nastalé pro Vrácení části nebo plné výše přiznaného příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.

Druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením - oprávnění držitele průkazu osoby se zdravotním postižením  
- Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a nárok na „parkovací průkaz“-
- Parkovací místa vyhrazená v místě bydliště osoby se zdravotním postižením a parkovací místa vyhrazená na veřejných místech, určená pro osoby se zdravotním postižením.

Zdravotní stavy pro které přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením.
- Zdravotní stavy nedefinované, pro které lze přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením
- Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením a doba platnosti lékařského posudku pro užívání průkazu osoby se zdravotním postižením

Závěrečné dotazy a odpovědi účastníků kurzu.

Zobrazit
14.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Seminář je zaměřen na:

I. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která nabývá účinnosti do konce roku 2023 a část k 1. lednu 2024.
1. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
2. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
3. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
4. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
7. Doprovodné legislativně technické a věcné změny

II. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
1. Předsmluvní vztahy
2. Specifika pracovního poměru
3. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
4. Pracovní doba a doba odpočinku
5. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
6. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

 

 

Zobrazit
15.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Odměňování členů zastupitelstev obcí v roce 2024 po novelizaci zákona o obcích
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: JUDr. Václav Chmelík

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou a výklady k odměňování členů zastupitelstev obcí, které od 1. 1. 2024 doznaly významných změn, a to včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích, možnostech dalšího vývoje v uvedené oblasti. Součástí kurzu bude i vztah k volebnímu mezidobí (otázky vzniku mandátu, ustavující zasedání apod.).

Problematika odměňování zastupitelů je v zákoně o obcích v mnoha ohledech velmi stručná a ne zcela jasná, což může vést k různým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím.

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. druhy odměn, schvalování odměn, problematika příspěvků a čerpání dovolené). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

1) Právní vztah zastupitele k obci ve vztahu k odměňování
- Zastupitel jako zaměstnanec?
- Základy principy
- Povaha funkce zastupitele

2) Odměna za výkon funkce
- Rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli
- Specifické postavení starosty
- Krácení odměny
- Zvýšení odměny
- Odměňování při souběhu funkcí
- Odměňování ve volebním mezidobí

3) Mimořádná odměna
- Aspekty, procedurální pravidla.
- Zákaz poskytování darů.

4) Odchodné

5) Dovolená

6) Příspěvky, benefity, cestovní náhrady

7) Použití zákoníku práce
- Splatnost a výplata.
- Možnost vzdání se odměny

Zobrazit
19.12.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit
16.01.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Odměňování členů zastupitelstev obcí v roce 2024 po novelizaci zákona o obcích
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: JUDr. Václav Chmelík

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou a výklady k odměňování členů zastupitelstev obcí, které od 1. 1. 2024 doznaly významných změn, a to včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích, možnostech dalšího vývoje v uvedené oblasti. Součástí kurzu bude i vztah k volebnímu mezidobí (otázky vzniku mandátu, ustavující zasedání apod.).

Problematika odměňování zastupitelů je v zákoně o obcích v mnoha ohledech velmi stručná a ne zcela jasná, což může vést k různým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím.

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. druhy odměn, schvalování odměn, problematika příspěvků a čerpání dovolené). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

1) Právní vztah zastupitele k obci ve vztahu k odměňování
- Zastupitel jako zaměstnanec?
- Základy principy
- Povaha funkce zastupitele

2) Odměna za výkon funkce
- Rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli
- Specifické postavení starosty
- Krácení odměny
- Zvýšení odměny
- Odměňování při souběhu funkcí
- Odměňování ve volebním mezidobí

3) Mimořádná odměna
- Aspekty, procedurální pravidla.
- Zákaz poskytování darů.

4) Odchodné

5) Dovolená

6) Příspěvky, benefity, cestovní náhrady

7) Použití zákoníku práce
- Splatnost a výplata.
- Možnost vzdání se odměny

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit