http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

03.10.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Hospodaření a majetkoprávní jednání v prostředí obce - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: JUDr. Václav Chmelík

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

JUDr. Václav Chmelík působí jako obsahový garant Poradny pro obce. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony. Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem komentáře k zákonu o obcích (Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019).

Cílem kurzu je osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí. Daná problematika představuje jednu z nejtypičtějších činností, kterou obce ve své samostatné působnosti vykonávají. Právní úprava hospodaření a nakládání s obecním majetkem obsažená zejména v zákoně o obcích je v mnoha ohledech velmi stručná a roztříštěná. Právě stručnost a obecnost právní úpravy vede k rozličným komentářovým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím. Významnou roli při hospodaření a nakládání s komunálním majetkem zastává proto judikatura, která na konkrétních případech pomáhá obecné hranice stanovených povinností vymezovat, nicméně i v tomto případě je nutné konstatovat, že interpretace předmětných právních norem není vždy jednotná a vývoj judikatury i doktrinálních názorů není dosud zcela ukončen. Cílem vzdělávacího programu je proto poukázat i na rozličné praktické problémy, které z uvedené stavu pramení a se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. pozornost bude věnována dílčím povinnostem, které ve svém souhrnu naplňují péči řádného hospodáře, dále kompletnímu procedurálnímu postupu, který je pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce nezbytný, podrobně byla analyzována jak problematika záměru, tak následného vytvoření vůle - tzn. aspektům rozhodnutí příslušného orgánu obce - a projevu vůle navenek - tzn. samotné realizaci právního jednání – typicky uzavření smlouvy). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na ekonomických úsecích.

 

Program kurzu:

1) Základní principy
- Právní postavení obcí – ústavní a zákonný základ.
- Obec jako subjekt vlastnického práva.
- Samostatná a přenesená působnost.

2) Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění
- Dopad občanského zákoníku na obec, změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva.
- Majetek obce a jeho možné třídění.

3) Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem
- Povinnost péče řádného hospodáře, a to jak v kontextu zákona o obcích, tak v kontextu občanského zákoníku.

4) Cena obvyklá
- Problematiky ceny obvyklé, jejího určování, zdůvodňování odchylek.

5) Povinnost zveřejnit záměr
- Záměr coby jedna z nejdůležitějších povinností při nakládání s...

Zobrazit
10.10.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit
17.10.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Seminář je zaměřen na:

I. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která nabývá účinnosti do konce roku 2023 a část k 1. lednu 2024.
1. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
2. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
3. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
4. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
7. Doprovodné legislativně technické a věcné změny

II. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
1. Předsmluvní vztahy
2. Specifika pracovního poměru
3. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
4. Pracovní doba a doba odpočinku
5. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
6. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

 

 

Zobrazit
19.10.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Aktuality v sociální oblasti a zákoně o sociálních službách pro rok 2023
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Seznámení s aktualitami v sociální oblasti pro rok 2023 se zaměřením:
- na odborné sociální poradenství (dluhové poradenství) podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o   sociálních  službách, ve znění pozdějších předpisů
- na prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb.- Seznámení s platným zněním zákona o sociálních službách a využití v praxi.

Seznámení s platnými doporučenými postupy
Podrobný výklad zaměřen zejména na:
- § 4 okruh oprávněných osob (kdo má nárok na poskytování sociální služby, kdo má nárok na poskytování příspěvku na péči, ..)
- § 7 - § 29 seznámení s problematikou příspěvku na péči - žadatel, pečující osoba,správní řízení - podání žádosti, zdravotní posouzení, sociální šetření,rozhodnutí, povinnosti žadatele, příjemce, pečující osoby, poskytovatele SS, přechod nároku po úmrtí žadatele/příjemce, oznamovací povinnost, kontrola využívání,
- § 35 poskytování základních činností (kdo může poskytovat základní činnosti, komu jsou poskytovány, dohoda o poskytování sociální služby, základní činnosti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb,….)
- § 37 poskytování sociálního poradenství (základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, kdo může sociální poradenství poskytovat, sociální poradenství podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., …..)
- §§ 71 - 75 poskytování sociální služby bez úhrady, za úhradu, stanovení úhrady----
- §§ 90, 91 – 91c uzavírání smluv (náležitosti smluv, postup při uzavření smlouvy obecním úřadem obce s rozšířenou působností za osobu, která se nemůže podepsat, vážně míněný nesouhlas, ….)
- §§ 92 – 93a přenesená působnost sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech, působnost při zajišťování sociálních služeb (využití vyhlášky č 332/2013 Sb., v praxi)
- §§ 100, 100a mlčenlivost v souladu s GDPR
- §§ 109 - 111 činnosti sociálního pracovníka, odborná způsobilost, další vzdělávání (předpoklady pro výkon povolání sociální pracovník, pracovník v sociálních službách…)
- § 116 kvalifikační předpoklady k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách, absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

 

Zobrazit
24.10.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu. Není nutná kamera ani mikrofon.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Anotace semináře:

Klienty sociálních služeb jsou plně svéprávné fyzické osoby a také osoby, které mají některá práva omezena. Svéprávností pojmenoval občanský zákon způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Zákonodárce vychází ze zásady, že člověk je schopen právně jednat tehdy, je-li k tomu mentálně způsobilý. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání.
V souladu s právním řádem České republiky, lze omezit práva člověka pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná a brání člověku právně jednat v určitém rozsahu. Protože se jedná o podstatný zásah do přirozených práv člověka, musí být jasně regulován a svěřen do výlučné soudní jurisdikce. Účastníci semináře budou seznámeni s procesními i hmotněprávními podmínkami, které musí být komplexně naplněny pro omezení práv člověka.
Osoby s omezenou svéprávností mnohdy potřebují sociální služby. Při zajišťování a poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům semináře bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí osob s omezenou svéprávností.
Nelze pominout, že oprávnění a z něho vyplývající odpovědnost za správu záležitostí opatrovance má opatrovník, nikoliv sám opatrovanec. Některá právní jednání činí opatrovanec samostatně a opatrovník je dodatečně schválí. Platná právní jednání může v určitém rozsahu činit opatrovanec. Je nutné pochopit kdy jsou taková jednání legitimní a kdy nikoliv.
Na opatrovníkovi spočívá povinnost pečovat o záležitosti chráněné osoby. Poskytovatelé sociálních služeb rovněž pečují o „chráněné“ osoby. Mnoho činností právní povahy provádí ve prospěch těchto osob, ačkoliv by je měl provádět opatrovník. Proto je třeba vymezit právní kompetence a vzájemné vztahy mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky. Práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a opatrovníků jsou vymezena různými právními předpisy. Obě uvedené profese se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto patří k profesní odbornosti znalost vzájemných kompetencí.
Cílem semináře je definování rozsahu právního jednání klientů sociálních služeb, kteří mají omezenou svéprávnost a vymezení odpovědnosti opatrovníků a poskytovatelů sociálních služeb pro právní jednání za tyto osoby.

 

Cílová skupina: sociální pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci s kumulovanou funkcí opatrovníka, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

 

Druh služeb: ambulantní služby, terénní a pobytové

 

Program:

- Přehled současně platných právních předpisů k problematice omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka
- Definice podstatných právních skutečností, které musí být splněny pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka.
- Kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní jednání a rozhodování v každodenních záležitostech.
- Vymezení právních vztahů, které jsou předmětem omezení právního jednání u osob s duševní poruchou (uzavírání pracovní smlouvy, nakládání s osobními údaji, rozhodování o trvalém pobytu).
- Podstata zdravotní diagnózy, lékařské zprávy a znaleckého posudku pro rozhodování o omezení svéprávnosti  
- Definování práv a povinností opatrovníků dle současně platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.
-...

Zobrazit
14.11.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytování sociální služby aneb Máme naší smlouvu správně?
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program semináře:

- Přehled právních předpisů, které upravují podmínky realizace sociálních služeb v České republice.
- Vymezení definice a obsahu smlouvy, smluvního vztahu, dle občanského zákoníku.
- Smlouva o poskytnutí sociální služby – účel smluvního vztahu, základní a podstatné náležitosti smlouvy
- Vztah občanského zákona k zákonu o sociálních službách
- Definování rozsahu poskytování sociální služby – příklady dobré praxe
- Příklady správného určení místa a času poskytování sociální služby
- Ustanovení k výši finančních úhrad a jejich změn ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
- Možné způsoby finančních úhrad a vyúčtování za poskytnutí sociální služby.
- Příklady právně relevantních výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Příklady neprokazatelných a nejasných výpovědních důvodů z poskytování sociální služby
- Určení vhodných kritérií pro stanovení výpovědních lhůt
- Závěrečná ustanovení smlouvy
- Dodatky - způsoby možných změn smlouvy o poskytování sociální služby
- Přílohy samostatné, přílohy jako součást smlouvy

Zobrazit
21.11.2023
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení.

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Seminář je zaměřen na:

I. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která nabývá účinnosti do konce roku 2023 a část k 1. lednu 2024.
1. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
2. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
3. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
4. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
5. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
6. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
7. Doprovodné legislativně technické a věcné změny

II. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
1. Předsmluvní vztahy
2. Specifika pracovního poměru
3. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
4. Pracovní doba a doba odpočinku
5. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
6. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

 

 

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit